วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขันธ์ 5 คืออะไร

ทุกข์


1. รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
2. เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ
3. สัญญา ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
4. สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ
5. วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เหตุแห่งทุกข์ คือ ขันธ์ 5 นี้เองฟังหลวงปู่เหรียญ แล้วเข้าใจขันธ์ 5 กับทุกข์ ได้ง่ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น